Ułatwienia dostępu

Skip to main content

UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY!

Informujemy, że rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane suszą mogą składać wnioski do Wójta Gminy Brzeziny o ich oszacowanie przez komisję gminną. Jednakże ze względu na wejście w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350) należy mieć na względzie, że:
1. raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji- służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat;
2. możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat nie zwalnia rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” i wypełnienia stosownego formularza- jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat bądź kalkulacji strat;
3. przeprowadzenie szacunku przez gminną komisję nie będzie możliwe po sprzątnięciu upraw w plonie głównym.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym;
2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności).


Wzory powyższych dokumentów dostępne są pod artykułem oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, pok. 1.19.

 

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach