Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rozpoczęcie kontroli posiadania przez mieszkańców Gminy Brzeziny umów na odbiór nieczystości ciekłych

Rozpoczęcie kontroli posiadania przez mieszkańców Gminy Brzeziny umów na odbiór nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Brzeziny informuje o rozpoczęciu kontroli posiadania przez mieszkańców Gminy Brzeziny umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z tym do właścicieli nieruchomości będą wysyłane wezwania do przedłożenia wymienionych dokumentów. Będzie je można przedstawić osobiście, przez pełnomocnika, za pomocą poczty elektronicznej.

Obowiązek przeprowadzania kontroli wynika ze zmiany wprowadzonej w sierpniu 2022r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w tym także Wójt Gminy Brzeziny, został zobowiązany do skontrolowania co najmniej raz na dwa lata właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) na ścieki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Prosimy wszystkich mieszkańców gminy o wyrozumiałość i zastosowanie się do treści otrzymywanych wezwań.