OGŁOSZENIE
o naborze Partnerów do prac Komitetu Doradczego
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027


Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu i zapisów Umowy Partnerstwa, a także pozostając w zgodzie z art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa) i Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027, zapraszamy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych działających na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji lub innych podmiotów stanowiących potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), do zgłaszania Kandydatów na Członków Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027.
Zasady działania oraz wyznaczania składu Komitetu Doradczego określone zostały w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W ramach współpracy z Partnerami liczymy przede wszystkim na zaangażowanie merytoryczne w realizację zadań w zakresie przygotowania i wdrażania dokumentów strategicznych dla obszaru ŁOM (w szczególności Strategii ZIT oraz strategii ponadlokalnej). Zależy nam na uspołecznionym charakterze ww. dokumentów, skonsultowanych z interesariuszami i przedstawicielami społeczności ŁOM.


Obecny kształt polityki spójności UE , a także aktualny etap prac nad Strategią ZIT i zidentyfikowane potrzeby Członków SŁOM wskazują na konieczność koncentracji na następujących obszarach tematycznych:


• rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
• poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym, szczególnie w zakresie jakości powietrza, ochrony bioróżnorodności i gospodarki o obiegu zamkniętym,
• adaptacja do zmian klimatu
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
• zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym,
• gospodarka wodna,
• rozwój dziedzictwa kulturowego i promowanie walorów turystycznych,
• rozwój usług w zakresie integracji społecznej, usług społecznych i zdrowotnych.


Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na Członka Komitetu Doradczego wraz z oświadczeniem podmiotu delegującego Kandydata do prac Komitetu Doradczego.


Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Zgłoszenie – Członek Komitetu Doradczego SŁOM 2021-2027”, załączając wymagane dokumenty w formie skanu.
Zgłoszenia przesłane po terminie lub bez wymaganych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (42) 233 54 90 lub e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Załączniki:


1. Regulamin Komitetu Doradczego Stowarzyszenia,
2. Formularz zgłoszeniowy na Członka Komitetu Doradczego,
3. Oświadczenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata na Członka Komitetu Doradczego.