Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ważna informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych (szamb)

Ważna informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w sierpniu 2022r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w tym także Wójt Gminy Brzeziny, został zobowiązany do skontrolowania co najmniej raz na dwa lata właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) na ścieki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzany będzie fakt posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z przyjętym planem, kontrole na terenie Gminy Brzeziny rozpoczną się w pierwszym kwartale 2023r. Będą one przeprowadzane bezpośrednio na nieruchomości lub poprzez wezwanie do okazania dokumentów w siedzibie urzędu gminy. W przypadku osób, które nie zawarły przedmiotowych umów wójt będzie zobowiązany do zorganizowania zastępczego opróżniania zbiorników. Brak umowy stanowi także wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł. Ponadto kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska będzie udaremniał lub utrudniał wykonanie czynności służbowej podlega karze określonej w przepisach prawa.


W związku z powyższym Wójt Gminy Brzeziny przypomina wszystkim mieszkańcom gminy o konieczności zawarcia umowy na opróżnianie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykaz wszystkich firm asenizacyjnych posiadających zezwolenie na wykonywanie tego typu usług na terenie Gminy Brzeziny znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeziny w zakładce „środowisko”.