Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Operacja pn.: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Witkowicach ”

Logo Mroga

 

Operacja pn.: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Witkowicach ” mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych mieszkańców gminy i obszaru LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wartość realizowanej operacji: 245 216,29 zł, w tym ze środków EFRROW: 126 854,00 zł


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.


Operacja jest realizowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01435-6935-UM0512176/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Brzeziny.


W ramach inwestycji zostanie zastosowane ekologiczne źródło ciepła w postaci jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego zasilanego gazem płynnym. Inwestycja zalicza się do działań poprawiających jakość środowiska naturalnego, w tym głównie związanych z ochroną powietrza. Efektem jej realizacji będzie poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów.


W ramach operacji zaplanowano termomodernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Witkowicach. Zakres operacji obejmuje:


- ocieplenie budynku,
- montaż zbiornika LPG,
- Wykonanie instalacji podłączeniowej doziemnej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
- wykonanie instalacji doziemnej kanalizacyjnej,
- wykonanie instalacji c.o. z kotłownią
- roboty budowlane uzupełniające,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.