Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Projekt Cyfrowa Gmina opis projektu do promocji 1 kopia logo

OPIS PROJEKTU


Gmina Brzeziny złożyła wniosek o grant w III rundzie naboru wniosków w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 175.590,00 zł.

Cele projektu:

- zwiększenie potencjału cyfrowego Urzędu Gminy Brzeziny i jednostek mu podległych,
w tym trzech szkół podstawowych,
- zwiększenie bezpieczeństwa wykorzystywanych w tych podmiotach systemów teleinformatycznych.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów:

- cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych,
- zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb),
- edukacja cyfrowa urzędników,
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Efekty projektu:

- wzrost potencjału cyfrowego gminy i jednostek podległych, w tym szkół podstawowych,
- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach mu podległych i szkołach,
- poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców,
- doposażenie Urzędu Gminy, jednostek podległych oraz szkół podstawowych w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje),
- wzrost kompetencji pracowników Urzędu Gminy, pracowników jednostek podległych oraz pracowników szkół podstawowych z zakresu edukacji cyfrowej i szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 175.590,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

TERMIN REALIZACJI - do dnia 30 września 2023 r.

PRZYDATNE LINKI:

Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl
Informacje nt. cyberbezpieczeństwa (realizacja zadania wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa): http://bip.ugbrzeziny.nv.pl/m,755,cyberbezpieczenstwo.html