Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 25 maja 2018 roku, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny.

Ważne informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 

Od 01 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Brzeziny zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do Urzędu Gminy ujednoliconą opłatę za gospodarowanie odpadami, ustaloną przez Radę Gminy Brzeziny.

Opłaty
Odpady zmieszane -14,00 zł miesięcznie od osoby.
Odpady zbierane selektywnie - 7,00 zł miesięcznie od osoby.

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opłaty wnoszone będą kwartalnie, w terminach do 10- tego dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Termin uiszczenia pierwszej opłaty - 10 październik 2013r.

Deklaracje
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Brzeziny wypełnionej deklaracji DO-1. Wypełniający,
którzy deklarują mniejszą liczbę osób zamieszkałych niż zameldowanych na nieruchomości, zobowiązani są do udokumentowania tego na piśmie.

Terminy odbioru
Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne - raz na 2 tygodnie,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe - raz w miesiącu.

Gmina planuje utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach domowych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowana wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone,

Pojemniki - decyzja o tym kto poniesie koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki podjęta zostanie na etapie przygotowywania postępowania przetargowego.
Gospodarstwa domowe będą musiały być wyposażone w zależności sposobu zgromadzenia odpadów w: worki na odpady o pojemności od 60 litrów i pojemniki na odpady o pojemności od 110 litrów,

Odpady zielone
Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady
zielone oraz odpady biodegradowalne zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania.
Z obowiązku zwolnieni będą właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadówzielonych i biodegradowalnych we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodującyuciążliwości dla otoczenia.

Wła ś c ic i e le ni eruchomości niezamieszkałych
Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do kontynuowania umów na odbiór odpadów, a Ci którzy nie posiadają dotychczas umówdo ich niezwłocznego zawarcia z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej,której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeziny.
Powyższa informacja dotyczy: „działkowców”, przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o część budynku
mieszkalnego kontynuują lub zawierają umowy samodzielnie oraz składają dodatkowo deklarację DO-1 do Urzędu Gminy Brzeziny.
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Brzeziny oraz wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi wraz z wzorami deklaracji znajdują się na stronie internetowej www.gminabrzeziny.pl w zakładce „Informator gospodarczy”.

 

spotkanie_-_sotysi_640

 

Władze gminy spotkały się w urzędzie z sołtysami, którzy pomogą gminie rozprowadzić wśród mieszkańców deklaracje dotyczące odpadów komunalnych.

TOMdata utworzenia: 2013-04-10


« powrót do archiwum aktualności
© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.