Korzystanie z witryny gminabrzeziny.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj tego powiadomienia).

Dzisiaj jest 23 maja 2018 roku, imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty.

Walne zebranie OSP Jordanów  

      W sobotę 22 lutego w odnowionej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jor­danowie w gminie Brzeziny odbyło się walne zebranie sprawozdawcze lokal­nej jednostki. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. kapelan wojewódzki strażaków bryg. Henryk Betlej, ks. Wło­dzimierz Kujawin - proboszcz parafii Bedoń, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Ło­dzi Stanisław Bednarczyk, Komendant Miejski PSP w Łodzi Andrzej Wyciszkiewicz, prezes zarządu oddziału Po­wiatowego Związku OSP w Brzezinach Krzysztof Czułno, komendant powia­towy PSP w Brzezinach Jarosław To­maszewski, komendant powiatowy PSP powiatu łódzkiego wschodniego Marek Duda, prezes zarządu gminnego związku OSP Tadeusz Guzek, komendant gmin­ny OSP w Dmosinie Ignacy Grabowicz, wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, z-ca wójta Leszek Adamczyk, przewod­niczący rady gminy Brzeziny Marek Ko­lasa, radna Regina Frankowska, sołtys wsi Eufeminów Elżbieta Markiewicz, sołtys wsi Jordanów Bożenna Supera oraz honorowy druh jednostki Mieczysław Niepsuj, powitał prezes OSP Jordanów Leszek Jarząb.

   Spotkanie rozpoczęło się od poświę­cenia wizerunku św. Floriana - patro­na strażaków, wykonanego przy pomocy aerografu przez Bartłomieja Gorgolewskiego z Komendy Miejskiej PSP w Ło­dzi. Poświęcenia dokonali kapelan woje­wódzki strażaków ks. Henryk Betlej i ks. proboszcz Włodzimierz Kujawin. OSP Jordanów zrzesza 33 członków. W mi­nionym roku odbyły się cztery posiedze­nia zarządu oraz dwa zebrania. Wśród zorganizowanych imprez integrujących mieszkańców znalazły się festyn, zlot motocyklowy, zabawa taneczna oraz wi­gilia. OSP Jordanów w 2014 roku uczest­niczyła 12 razy w akcjach ratowniczych, w tym trzykrotnie w gaszeniu pożarów i dziewięciokrotnie w likwidacji miej­scowych zagrożeń. W ubiegłym roku majątek jednostki powiększył się m.in. o pompę szlamową, zestaw hydrauliczny Lukas, piłę do cięcia stali i betonu oraz zestaw ratowniczy R-l. Jednostka pozy­skała także używany lekki samochód techniczny volkswagen, który wyremon­towała z własnych funduszy. Obecnie OSP Jordanów ma już trzy samochody, w tym dwa gaśnicze. Największym osią­gnięciem minionego roku był remont sali polegający na jej przebudowie, ob­niżeniu sufitu, nowym oświetleniu oraz pomalowaniu. Koszt remontu wyniósł 16 tys. złotych, z których 9 tys. pocho­dziło z zarządu wojewódzkiego związku OSP w Łodzi, 3 tys. od władz gminy, a 4 tys. z własnych składek członkowskich. OSP Jordanów czyni starania o włącze­nie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka z Jordanowa spełniając wymogi formalne będzie dru­gą w gminie Brzeziny i siódmą na teren powiatu brzezińskiego jednostką należą­cą do tego systemu. Nie wywołał zatem zdziwienia fakt, że zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

   „Gratuluję zarządowi. Gmina wspie­rała i wspiera wszelkie inicjatywy zmie­rzające do podniesienia gotowości w jednostkach OSP, co przekłada się na podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Jesteśmy dumni, że OSP Jordanów podjęła próbę wstąpie­nia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co oznacza dodatkowe wy­zwania. Przemawiają za tym odległości od PSP, sąsiedztwo skrzyżowania dróg powiatowych i bliskość budowanej auto­strady. W ramach podziękowania Rada Gminy Brzeziny znalazła dodatkowe środki na finansowe wsparcie zamierzonych celów. Już wkrótce przez Jordanów będzie przejeżdżał autobus nr 90 linii Łódź - Brzeziny. Dziękuję prezesowi za determinację przy włączaniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga­śniczego i jej dosprzętowienie, a wszyst­kim strażakom dziękuję za udzielanie pomocy bliźnim" - mówiła wójt Barba­ra Hojnacka.

  Podziękowania władzom gminy, a w szczególności wójt Barbarze Hojnackiej, z-cy wójta Leszkowi Adamczykowi, przewodniczącemu rady Markowi kola­sie i całej Radzie Gminy za dotychczaso­wą pomoc i wsparcie okazywane jedno­stce, a także za bardzo dobrze układającą się współpracę złożył prezes OSP Leszek Jarząb.

Ostatnim punktem zebrania był stra­żacki poczęstunek. Wcześniej jednak strażacka brać uhonorowała prezesa Leszka Jarząba bukietem kwiatów z oka­zji obchodzonych niedawno 50 urodzin.

 

 

 data utworzenia: 2015-03-04


« powrót do archiwum aktualności
© 2018 Gmina Brzeziny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody Gminy Brzeziny jest zabronione.